Keywords

Visceral Leishmaniasis, Swertia chirata, promastigote, inhibition.

Download Full PDF